SHREE GANESH SAHASRANAMAVALI

 SHREE GANESH SAHASRANAMAVALI

गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः

1. ॐ गणेश्वराय नमः ।
2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।
3. ॐ गणाराध्याय नमः ।
4. ॐ गणप्रियाय नमः ।
5. ॐ गणनाथाय नमः ।
6. ॐ गणस्वामिने नमः ।
7. ॐ गणेशाय नमः ।
8. ॐ गणनायकाय नमः ।
9. ॐ गणमूर्तये नमः ।
10. ॐ गणपतये नमः ।
11. ॐ गणत्रात्रे नमः ।
12. ॐ गणन्जयाय नमः ।
13. ॐ गणपाय नमः ।
14. ॐ गणक्रीडाय नमः ।
15. ॐ गणदेवाय नमः ।
16. ॐ गणाधिपाय नमः ।
17. ॐ गणज्येष्ठाय नमः ।
18. ॐ गणश्रेष्ठाय नमः ।
19. ॐ गणप्रेष्ठाय नमः ।
20. ॐ गणाधिराजे नमः ।
21. ॐ गणराजे नमः ।
22. ॐ गणगोप्त्रे नमः ।
23. ॐ गणांगाय नमः ।
24. ॐ गणदैवताय नमः ।
25. ॐ गणबन्धवे नमः ।
26. ॐ गणसुहृदे नमः ।
27. ॐ गणाधीशाय नमः ।
28. ॐ गणप्रथाय नमः ।
29. ॐ गणप्रियसखाय नमः ।
30. ॐ गणप्रियसुहृदे नमः ।
31. ॐ गणप्रियरताय नमः ।
32. ॐ गणप्रीतिविवर्धनाय नमः ।
33. ॐ गणमण्डलमध्यस्थाय नमः ।
34. ॐ गणकेलिपरायणाय नमः ।
35. ॐ गणाग्रण्ये नमः ।
36. ॐ गणेशानाय नमः ।
37. ॐ गणगीताय नमः ।
38. ॐ गणोच्छ्रयाय नमः ।
39. ॐ गण्याय नमः ।
40. ॐ गणहिताय नमः ।
41. ॐ गर्जन्दणसेनाय नमः ।
42. ॐ गणोद्धताय नमः ।
43. ॐ गणभीतिप्रमथनाय नमः ।
44. ॐ गणभीत्यपहारकाय नमः ।
45. ॐ गणनार्हाय नमः ।
46. ॐ गणप्रौढाय नमः ।
47. ॐ गणभर्त्रे नमः ।
48. ॐ गणप्रभवे नमः ।
49. ॐ गणसेनाय नमः ।
50. ॐ गणचराय नमः ।
51. ॐ गणप्राज्ञाय नमः ।
52. ॐ गणैकराजे नमः ।
53. ॐ गणाग्रयाय नमः ।
54. ॐ गणनाम्ने नमः ।
55. ॐ गणपालनतत्पराय नमः ।
56. ॐ गणाजिते नमः ।
57. ॐ गणगर्भस्थाय नमः ।
58. ॐ गणप्रवणमानसाय नमः ।
59. ॐ गणगर्वपरीहर्त्रे नमः ।
60. ॐ गणाय नमः ।
61. ॐ गणनमस्कृताय नमः ।
62. ॐ गणार्चिताङ् घ्रियुगलाय नमः ।
63. ॐ गणरक्षणकृते नमः ।
64. ॐ गणध्याताय नमः ।
65. ॐ गणगुरवे नमः ।
66. ॐ गणप्रणयतत्पराय नमः ।
67. ॐ गणागणपरित्रात्रे नमः ।
68. ॐ गणाधिहरणोद्धुराय नमः ।
69. ॐ गणसेतवे नमः ।
70. ॐ गणनुताय नमः ।
71. ॐ गणकेतवे नमः ।
72. ॐ गणाग्रगाय नमः ।
73. ॐ गणहेतवे नमः ।
74. ॐ गणग्राहिणे नमः ।
75. ॐ गणानुग्रहकारकाय नमः ।
76. ॐ गणागणानुग्रहभुवे नमः ।
77. ॐ गणागणवरप्रदाय नमः ।
78. ॐ गणस्तुताय नमः ।
79. ॐ गणप्राणाय नमः ।
80. ॐ गणसर्वस्वदायकाय नमः ।
81. ॐ गणवल्लभमूर्तये नमः ।
82. ॐ गणभूतये नमः ।
83. ॐ गणेष्टदाय नमः ।
84. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नमः ।
85. ॐ गणदुःखप्रणाशनाय नमः ।
86. ॐ गणप्रथितनान्मे नमः ।
87. ॐ गणाभिष्टकराय नमः ।
88. ॐ गणमान्याय नमः ।
89. ॐ गणख्याताय नमः ।
90. ॐ गणवीताय नमः ।
91. ॐ गणोत्कटाय नमः ।
92. ॐ गणपालाय नमः ।
93. ॐ गणवराय नमः ।
94. ॐ गणगौरवदायकाय नमः ।
95. ॐ गणगर्जितसंतुष्टाय नमः ।
96. ॐ गणस्वच्छन्दगाय नमः ।
97. ॐ गणराजाय नमः ।
98. ॐ गणश्रीदाय नमः ।
99. ॐ गणाभयकराय नमः ।
100. ॐ गणमूर्धाभिषिक्ताय नमः ।
101. ॐ गणसैन्यपुरःसराय नमः ।
102. ॐ गुणातीताय नमः ।
103. ॐ गुणमयाय नमः ।
104. ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः ।
105. ॐ गुणिने नमः ।
106. ॐ गुणाकृतिधराय नमः ।
107. ॐ गुणाशालिने नमः ।
108. ॐ गुणाप्रियाय नमः ।
109. ॐ गुणपूर्णाय नमः ।
110. ॐ गुणाम्भोधये नमः ।
111. ॐ गुणभाजे नमः ।
112. ॐ गुणदूरगाय नमः ।
113. ॐ गुणागुणवपुषे नमः ।
114. ॐ गौणशरीराय नमः ।
115. ॐ गुणमण्डिताय नमः ।
116. ॐ गुणस्त्रेष्ट्रे नमः ।
117. ॐ गुणेशानाय नमः ।
118. ॐ गुणेशाय नमः ।
119. ॐ गुणेश्वराय नमः ।
120. ॐ गुणसृष्टजगत्संघाय नमः ।
121. ॐ गुणसंघाय नमः ।
122. ॐ गुणैकराजे नमः ।
123. ॐ गुणप्रवृष्टाय नमः ।
124. ॐ गुणभुवे नमः ।
125. ॐ गुणीकृतचराचराय नमः ।
126. ॐ गुणप्रवणसंतुष्टाय नमः ।
127. ॐ गुणहीनपराड्.मुखाय नमः ।
128. ॐ गुणैकभुवे नमः ।
129. ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः ।
130. ॐ गुणज्येष्ठाय नमः ।
131. ॐ गुणप्रभवे नमः ।
132. ॐ गुणज्ञाय नमः ।
133. ॐ गुणसम्पूज्याय नमः ।
134. ॐ गुणैकसदनाय नमः ।
135. ॐ गुणप्रणयवते नमः ।
136. ॐ गौणप्रकृतये नमः ।
137. ॐ गुणभाजनाय नमः ।
138. ॐ गुणिप्रणतपादाब्जाय नमः ।
139. ॐ गुणिगीताय नमः ।
140. ॐ गुणोज्ज्वलाय नमः ।
141 ॐ गुणवते नमः ।
142. ॐ गुणसम्पन्नाय नमः ।
143. ॐ गुणानन्दितमानसाय नमः ।
144. ॐ गुणसंचारचतुराय नमः ।
145. ॐ गुणसंचयसुन्दराय नमः ।
146. ॐ गुणगौराय नमः ।
147. ॐ गुणाधाराय नमः ।
148. ॐ गुणसंवृतचेतनाय नमः ।
149. ॐ गुणकृते नमः ।
150. ॐ गुणभृते नमः ।
151. ॐ गुणाग्रयाय नमः ।
152. ॐ गुणपारदृशे नमः ।
153. ॐ गुणप्रचारिणे नमः ।
154. ॐ गुणयुजे नमः ।
155. ॐ गुणागुणविवेककृते नमः ।
156. ॐ गुणाकराय नमः ।
157. ॐ गुणकराय नमः ।
158. ॐ गुणप्रवणवर्धनाय नमः ।
159. ॐ गुणगूढचराय नमः ।
160. ॐ गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नमः ।
161. ॐ गुणदक्षिणसौहार्दाय नमः ।
162. ॐ गुणलक्षणतत्त्वविदे नमः ।
163. ॐ गुणहारिणे नमः ।   
164. ॐ गुणकलाय नमः ।
165. ॐ गुणसंघसखाय नमः ।
166. ॐ गुणसंस्कृतसंसाराय नमः ।
167. ॐ गुणतत्त्वविवेचकाय नमः ।
168. ॐ गुणगर्वधराय नमः ।
169. ॐ गौणसुखदुःखोदयाय नमः ।
170. ॐ गुणाय नमः ।
171. ॐ गुणाधीशाय नमः ।
172. ॐ गुणलयाय नमः ।
173. ॐ गुणवीक्षणलालसाय नमः ।
174. ॐ गुणगौरवदात्रे नमः ।
175. ॐ गुणदात्रे नमः ।
176. ॐ गुणप्रदाय नमः ।
177. ॐ गुणकृते नमः ।
178. ॐ गुणसम्बन्धाय नमः ।
179. ॐ गुणभृते नमः ।
180. ॐ गुणबन्धनाय नमः ।
181. ॐ गुणहृद्याय नमः ।
182. ॐ गुणस्थायिने नमः ।
183. ॐ गुणदायिने नमः ।
184. ॐ गुणोत्कटाय नमः ।
185. ॐ गुणचक्रधराय नमः ।
186. ॐ गौणावताराय नमः ।
187. ॐ गुणबान्धवाय नमः ।
188. ॐ गुणबन्धवे नमः ।
189. ॐ गुणप्रज्ञाय नमः ।
190. ॐ गुणप्राज्ञाय नमः ।
191. ॐ गुणालयाय नमः ।
192. ॐ गुणधात्रे नमः ।
193. ॐ गुणप्राणाय नमः ।
194. ॐ गुणगोपाय नमः ।
195. ॐ गुणाश्रयाय नमः ।
196. ॐ गुणयायिने नमः ।
197. ॐ गुणाधायिने नमः ।
198. ॐ गुणपाय नमः ।
199. ॐ गुणपालकाय नमः ।
200. ॐ गुणाहृततनवे नमः ।
201. ॐ गौणाय नमः ।
202. ॐ गीर्वाणाय नमः ।
203. ॐ गुणगौरवाय नमः ।
204. ॐ गुणवत्पूजितपदाय नमः ।
205. ॐ गुणवत्प्रीतिदायकाय नमः ।
206. ॐ गुणवत्गीतकीर्तये नमः ।
207. ॐ गुणवब्दद्धसौहृदाय नमः ।
208. ॐ गुणवद्वरदाय नमः ।
209. ॐ गुणवत्प्रतिपालकाय नमः ।
210. ॐ गुणवद् गुणसंतुष्टाय नमः ।
211. ॐ गुणवद्रचितस्तवाय नमः ।
212. ॐ गुणवद्रक्षणपराय नमः ।
213. ॐ गुणवत्प्रणयप्रियाय नमः ।
214. ॐ गुणवच्चक्रसंचाराय नमः ।
215. ॐ गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नमः ।
216. ॐ गुणवन्दुणचित्तस्थाय नमः ।
217. ॐ गुणवन्दुणरक्षकाय नमः ।
218. ॐ गुणवत्पोषणकराय नमः ।
219. ॐ गुणवच्छत्रुसूदनाय नमः ।
220. ॐ गुणवत्सिद्धिदात्रे नमः ।
221. ॐ गुणवन्दौरवप्रदाय नमः ।
222. ॐ गुणवत्प्रवणस्वान्ताय नमः ।
223. ॐ गुणवद् गुणभूषणाय नमः ।
224. ॐ गुणवत्कुलविद्वेषिविनाशकरणक्षमाय नमः ।
225. ॐ गुणिस्तुतगुणाय नमः ।
226. ॐ गर्जत्प्रलयाम्बुदनिःस्वनाय नमः ।
227. ॐ गजाय नमः ।
228. ॐ ॐ गजपते नमः ।
229. ॐ गर्जद् गजयुद्धविशारदाय नमः।
230. ॐ गजास्याय नमः ।
231. ॐ गजकर्णाय नमः ।
232. ॐ गजराजाय नमः ।
233. ॐ गजाननाय नमः ।
234. ॐ गजरुपधराय नमः ।
235. ॐ गर्जद् गजयूयोद्धुरध्वनये नमः ।
236. ॐ गजाधीशाय नमः ।
237. ॐ गजाधाराय नमः ।
238. ॐ गजासुरजयोद्धुराय नमः ।
239. ॐ गजदन्ताय नमः ।
240. ॐ गजवराय नमः ।
241. ॐ गजकुम्भाय नमः ।
242. ॐ गजध्वनये नमः ।
243. ॐ गजमायाय नमः ।
244. ॐ गजमयाय नमः ।
245. ॐ गजश्रिये नमः ।
246. ॐ गजगर्जिताय नमः ।
247. ॐ गजामयहराय नमः ।
248. ॐ गजपुष्टिप्रदायकाय नमः ।
249. ॐ गजोत्पत्तये नमः ।
250. ॐ गजात्रात्रे नमः ।
251. ॐ गजहेतवे नमः ।
252. ॐ गजाधिपाय नमः ।
253. ॐ गजमुख्याय नमः ।           
254. ॐ गजकुलप्रवराय नमः ।
255. ॐ गजदैत्यघ्ने नमः ।
256. ॐ गजकेतवे नमः ।
257. ॐ गजाध्यक्षाय नमः ।
258. ॐ गजसेतवे नमः ।
259. ॐ गजाकृतये नमः ।
260. ॐ गजवन्द्याय नमः ।
261. ॐ गजप्राणाय नमः।
262. ॐ गजसेव्याय नमः ।
263. ॐ गजप्रभवे नमः ।
264. ॐ गजमत्ताय नमः ।
265. ॐ गजेशानाय नमः ।
266. ॐ गजेशाय नमः ।
267. ॐ गजपुंगवाय नमः ।
268. ॐ गजदन्तधराय नमः ।
269. ॐ गुन्जन्मधुपाय नमः ।
270. ॐ गजवेषभृते नमः ।
271. ॐ गजच्छन्नाय नमः ।
272. ॐ गजाग्रस्थाय नमः ।
273. ॐ गजायिने नमः ।
274. ॐ गजाजयाय नमः ।
275. ॐ गजराजे नमः ।
276. ॐ गजयूथस्थाय नमः ।
277. ॐ गजगन्जकभन्जकाय नमः ।
278. ॐ गर्जितोज्झितदैत्यासवे नमः।
279. ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः ।
280. ॐ गानज्ञाय नमः ।
281. ॐ गानकुशलाय नमः ।
282. ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः ।
283. ॐ गानश्लाघिने नमः ।
284. ॐ गानरसाय नमः ।
285. ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः ।
286. ॐ गानागमज्ञाय नमः ।
287. ॐ गानांगाय नमः ।
288. ॐ गानप्रवणचेतनाय नमः ।
289. ॐ गानकृते नमः ।
290. ॐ गानचतुराय नमः ।
291. ॐ गानविद्याविशारदाय नमः ।
292. ॐ गानध्येयाय नमः ।
293. ॐ गानगम्याय नमः ।
294. ॐ गानध्यानपरायणाय नमः ।
295. ॐ गानभुवे नमः ।
296. ॐ गानशीलाय नमः ।
297. ॐ गानशालिने नमः ।
298. ॐ गतश्रमाय नमः ।
299. ॐ गानविज्ञानसम्पन्नाय नमः ।
300. ॐ गानश्रवणलालसाय नमः ।
301. ॐ गानयत्ताय नमः ।
302. ॐ गानमयाय नमः ।
303. ॐ गानप्रणयवते नमः ।
304. ॐ गानध्यात्रे नमः ।
305. ॐ गानबुद्धये नमः ।
306. ॐ गानोत्सुकमनसे नमः ।
307. ॐ गानोत्सुकाय नमः ।
308. ॐ गानभूमये नमः ।
309. ॐ गानसीम्ने नमः ।
310. ॐ गुणोज्ज्वलाय नमः ।
311. ॐ गानांगज्ञानवते नमः ।
312. ॐ गानमानवते नमः ।
313. ॐ गानपेशलाय नमः ।
314. ॐ गानवत्प्रणयाय नमः ।
315. ॐ गानसमुद्राय नमः ।
316. ॐ गानभूषणाय नमः ।
317. ॐ गानसिन्धवे नमः ।
318. ॐ गानपराय नमः ।
319. ॐ गानप्राणाय नमः ।
320. ॐ गणाश्राय नमः ।
321. ॐ गानैकभुवे नमः ।
322. ॐ गानहृष्टाय नमः ।
323. ॐ गानचक्षुषे नमः ।
324. ॐ गणैकदृशे नमः ।
325. ॐ गानमत्ताय नमः ।
326. ॐ गानरुचये नमः ।
327. ॐ गानविदे नमः ।
328. ॐ गानवित्प्रियाय नमः ।
329. ॐ गानान्तरात्मने नमः ।
330. ॐ गानाढयाय नमः ।
331. ॐ गानभ्रजत्सभाय नमः ।
332. ॐ गानमायाय नमः ।
333. ॐ गानधराय नमः ।
334. ॐ गानविद्याविशोधकाय नमः ।
335. ॐ गानाहितन्घाय नमः ।
336. ॐ गानेन्द्राय नमः ।
337. ॐ गानलीनाय नमः ।
338. ॐ गतिप्रियाय नमः ।
339. ॐ गानाधीशाय नमः ।
340. ॐ गानलयाय नमः ।
341. ॐ गानाधाराय नमः ।
342. ॐ गतीश्वराय नमः ।
343. ॐ गानवन्मानदाय नमः ।
344. ॐ गानभूतये नमः ।
345. ॐ गानैकभूतिमते नमः ।
346. ॐ गानतानतताय नमः ।
347. ॐ गानतानदानविमोहिताय नमः।
348. ॐ गुरवे नमः ।
349. ॐ गुरुदरश्रोणये नमः ।
350. ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः ।
351. ॐ गुरुस्तुताय नमः ।
352. ॐ गुरुगुणाय नमः ।
353. ॐ गुरुमायाय नमः ।
354. ॐ गुरुप्रियाय नमः ।
355. ॐ गानाहितघ्नाय नमः ।
356. ॐ गुरुभुजाय नमः ।
357. ॐ गुरुवक्षसे नमः ।
358. ॐ गुरुप्रभाय नमः ।
359. ॐ गुरुलक्षणसम्पन्नाय नमः ।
360. ॐ गुरुद्रोहपराड्मुखाय नमः ।
361. ॐ गुरुविद्याय नमः ।
362. ॐ गुरुप्राणाय नमः ।
363. ॐ गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नमः ।
364. ॐ गुरुदैत्यप्राणहराय नमः ।
365. ॐ गुरुदैत्यापहारकाय नमः ।
366. ॐ गुरुगर्वहराय नमः ।
367. ॐ गुह्यप्रवराय नमः  ।
368. ॐ गुरुर्पन्घे नमः ।
369. ॐ गुरुगौरवदायिने नमः ।
370. ॐ गुरुभीत्यपहारकाय नमः ।
371. ॐ गुरुशुण्डाय नमः ।
372. ॐ गुरुस्कन्धाय नमः ।
373. ॐ गुरूजंगाय नमः ।
374. ॐ गुरुप्रथाय नमः ।
375. ॐ गुरुभालाय नमः ।
376. ॐ गुरुगलाय नमः ।
377. ॐ गुरुश्रिये नमः ।
378. ॐ गुरुगर्वनुदे नमः ।
379. ॐ गुरुरवे नमः ।
380. ॐ गुरुपीनांसाय नमः ।
381. ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः ।
382. ॐ गुरुमुख्याय नमः ।
383. ॐ गुरुकुलस्थायिने नमः ।
384. ॐ गुरुगुणाय नमः ।
385. ॐ गुरुसंशयभेत्त्रे नमः ।
386. ॐ गुरुमानप्रदायकाय नमः ।
387. ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः ।
388. ॐ गुरुधर्मनिकेतनाय नमः ।
389. ॐ गुरुदैत्यकुलच्छेत्त्रे नमः ।
390. ॐ गुरुसैन्याय नमः ।
391. ॐ गुरुद्युतये नमः ।
392. ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नमः ।
393. ॐ गुरुधर्मधुरन्धराय नमः ।
394. ॐ गरिष्ठाय नमः ।
395. ॐ गुरुसंतापशमनाय नमः ।
396. ॐ गुरुपूजिताय नमः ।
397. ॐ गुरुधर्मधराय नमः ।
398. ॐ गौरधर्माधाराय नमः ।
399. ॐ गदापहाय नमः ।
400. ॐ गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नमः ।
401. ॐ गुरुशास्त्रकृतोद्यमाय नमः ।
402. ॐ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नमः ।
403. ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः ।
404. ॐ गुरुमन्त्राय नमः ।
405. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः ।
406. ॐ गुरुमन्त्रफ़लप्रदाय नमः ।
407. ॐ गुरुस्त्रीगमनोद्दामप्रायश्चित्तनिवारकाय नमः ।
408. ॐ गुरुसंसारसुखदाय नमः ।
409. ॐ गुरुसंसारदुःखभिदे नमः ।
410. ॐ गुरुश्लाघापराय नमः ।
411. ॐ गौरभानुखण्डावतंसभृते नमः ।
412. ॐ गुरुप्रसन्नमूर्तये नमः ।
413. ॐ गुरुशापविमोचकाय नमः ।
414. ॐ गुरुकान्तये नमः ।
415. ॐ गुरुमयाय नमः ।
416. ॐ गुरुशासनपालकाय नमः ।
417. ॐ गुरुतन्त्राय नमः ।
418. ॐ गुरुप्रज्ञाय नमः ।
419. ॐ गुरुभाय नमः ।
420. ॐ गुरुदैवताय नमः ।
421. ॐ गुरुविक्रमसंचाराय नमः ।
422. ॐ गुरुदृशे नमः ।
423. ॐ गुरुविक्रमाय नमः ।
424. ॐ गुरुक्रमाय नमः ।
425. ॐ गुरुप्रेष्ठाय नमः ।
426. ॐ गुरुपाखण्डखण्डकाय नमः ।
427. ॐ गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डाय नमः ।
428. ॐ गुरुगर्जिताय नमः ।
429. ॐ गुरुपुत्रप्रियसखाय नमः ।
430. ॐ गुरुपुत्रभयापहाय नमः ।
431. ॐ गुरुपुत्रपरित्रात्रे नमः ।
432. ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः ।
433. ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः ।
434. ॐ गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः ।
435. ॐ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नमः ।
436. ॐ गुरुभक्तिपरायणाय नमः ।
437. ॐ गुरुविज्ञानविभवाय नमः ।
438. ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः ।
439. ॐ गौरभानुस्तुताय नमः ।
440. ॐ गुरभानुत्रासापहारकाय नमः।
441. ॐ गौरभानुप्रियाय नमः ।
442. ॐ गौरभानवे नमः ।
443. ॐ गौरववर्धनाय नमः ।
444. ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः ।
445. ॐ गौरभानुसखाय नमः ।
446. ॐ गौरभानुप्रभवे नमः ।
447. ॐ गौरभानुभीतिप्रणाशनाय नमः।
448. ॐ गौरीतेजःसमुत्पन्नाय नमः ।
449. ॐ गौरीहृदयनन्दनाय नमः ।
450. ॐ गौरीस्तनन्धयाय नमः ।
451. ॐ गौरीमनोवान्छितसिद्धकृते नमः ।
452. ॐ गौराय नमः ।
453. ॐ गौरगुणाय नमः ।
454. ॐ गौरप्रकाशाय नमः ।
455. ॐ गौरभैरवाय नमः ।
456. ॐ गौरीशनन्दनाय नमः ।
457. ॐ गौरीप्रियपुत्राय नमः ।
458. ॐ गदाधराय नमः ।
459. ॐ गौरीवरप्रदाय नमः ।
460 ॐ गौरीप्रणयाय नमः ।
461. ॐ गौरसच्छवये नमः ।
462. ॐ गौरीगणेश्वराय नमः ।
463. ॐ गौरीप्रवणाय नमः ।
464. ॐ गौरभावनाय नमः ।
465. ॐ गौरात्मने नमः ।
466. ॐ गौरकीर्तये नमः ।
467. ॐ गौरभावाय नमः ।
468. ॐ गरिष्ठदृशे नमः ।
469. ॐ गौतमाय नमः ।
470. ॐ गौतमीनाथाय नमः ।
471. ॐ गौतमीप्राणवल्लभाय नमः ।
472. ॐ गौतमाभीष्टवरदाय नमः ।
473. ॐ गौतमाभयदायकाय नमः ।
474. ॐ गौतमप्रणयप्रह्वाय नमः ।
475. ॐ गौतमाश्रमदुःखघ्ने नमः ।
476. ॐ गौतमीतीरसंचारिणे नमः ।
477. ॐ गौतमीतीर्थनायकाय नमः ।
478. ॐ गौतमापत्परिहराय नमः ।
479. ॐ गौतमाधिविनाशनाय नमः ।
480. ॐ गोपतये नमः ।
481. ॐ गोधनाय नमः ।
482. ॐ गोपाय नमः ।
483. ॐ गोपालप्रियदर्शनाय नमः ।
484. ॐ गोपालाय नमः ।
485. ॐ गोगणाधीशाय नमः ।
486. ॐ गोकश्मलनिवर्तकाय नमः ।
487. ॐ गोसहस्त्राय नमः ।
488. ॐ गोपवराय नमः ।
489. ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः ।
490. ॐ गोवर्धनाय नमः ।
491. ॐ गोपगोपाय नमः ।
492. ॐ गोपाय नमः ।
493. ॐ गोकुलवर्धनाय नमः ।
494. ॐ गोचराय नमः ।
495. ॐ गोचराध्यक्षाय नमः ।
496. ॐ गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नमः ।
497. ॐ गोमिने नमः ।
498. ॐ गोकष्टसंत्रात्रे नमः ।
499. ॐ गोसंतापनिवर्तकाय नमः ।
500. ॐ गोष्ठाय नमः ।
501. ॐ गोष्ठाश्रयाय नमः ।
502. ॐ गोष्ठपतये नमः ।
503. ॐ गोधनवर्धनाय नमः ।
504. ॐ गोष्ठप्रियाय नमः ।
505. ॐ गोष्ठमयाय नमः ।
506. ॐ गोष्ठामयनिवर्तकाय नमः ।
507. ॐ गोलोकाय नमः ।
508. ॐ गोलकाय नमः ।
509. ॐ गोभृते नमः ।
510 ॐ गोभर्त्रे नमः ।
511. ॐ गोसुखावहाय नमः ।
512. ॐ गोदुहे नमः ।
513. ॐ गोधुग्गणप्रेष्ठाय नमः ।
514. ॐ गोदोग्ध्रे नमः ।
515. ॐ गोमयप्रियाय नमः ।
516. ॐ गोत्राय नमः ।
517. ॐ गोत्रपतये नमः ।
518. ॐ गोत्रप्रभवे नमः ।
519. ॐ गोत्रभयापहाय नमः ।
520. ॐ गोत्रवृद्धिकराय नमः ।
521. ॐ गोत्रप्रियाय नमः ।
522. ॐ गोत्रार्तिनाशनाय नमः ।
523. ॐ गोत्रोद्धारपराय नमः ।
524. ॐ गोत्रप्रवराय नमः ।
525. ॐ गोत्रदैवताय नमः ।
526. ॐ गोत्रविख्यातनाम्ने नमः ।
527. ॐ गोत्रिणे नमः ।
528. ॐ गोत्रप्रपालकाय नमः ।
529. ॐ गोत्रसेतवे नमः ।
530. ॐ गोत्रकेतवे नमः ।
531. ॐ गोत्रहेतवे नमः ।
532. ॐ गतक्लमाय नमः ।
533. ॐ गोत्रत्राणकराय नमः ।
534. ॐ गोत्रपतये नमः ।
535. ॐ गोत्रेशपूजिताय नमः ।
536. ॐ गोत्रभिदे नमः ।
537. ॐ गोत्रभित्त्रात्रे नमः ।
538. ॐ गोत्रभिद्वरदायकाय नमः ।
539. ॐ गोत्रभित्पूजितपदाय नमः ।
540. ॐ गोत्रभिच्छ्त्रुसूदनाय नमः ।
541. ॐ गोत्रभित्प्रीतिदाय नमः ।
542. ॐ गोत्रभिदे नमः ।
543. ॐ गोत्रपालकाय नमः ।
544. ॐ गोत्रभिन्दीतचरिताय नमः  ।
545. ॐ  गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नमः ।
546. ॐ गोत्रभिज्जयदायिने नमः ।
547. ॐ गोत्रभित्प्रणयाय नमः ।
548. ॐ गोत्रभिद्भयसम्भेत्त्रे नमः ।
549. ॐ गोत्रभिन्मानदायकाय नमः ।
550. ॐ गोत्रभिन्दोपनपराय नमः ।
551. ॐ गोत्रभित्सैन्यनायकाय नमः ।
552. ॐ गोत्राधिपप्रियाय नमः ।
553. ॐ गोत्रपुत्रीपुत्राय नमः ।
554. ॐ गिरिप्रियाय नमः ।
555. ॐ ग्रन्थज्ञाय नमः ।
556. ॐ ग्रथकृते नमः ।
557. ॐ ग्रन्थाग्रन्थिभिदे नमः ।
558. ॐ ग्रन्थविघ्नघ्नघ्ने नमः ।
559. ॐ ग्रन्थादये नमः ।
560. ॐ ग्रन्थसंचाराय नमः ।
561. ॐ ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नमः ।
562. ॐ ग्रन्थाधीनक्रियाय नमः ।
563. ॐ ग्रथप्रियाय नमः ।
564. ॐ ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नमः ।
565. ॐ ग्रन्थसंशयसंछेदिने नमः ।
566. ॐ ग्रन्थवक्त्रे नमः ।
567. ॐ ग्रहाग्रण्ये नमः ।
568. ॐ ग्रण्थगीतगुणाय नमः ।
569. ॐ ग्रन्थगीताय नमः ।
570. ॐ ग्रथादिपूजिताय नमः ।
571. ॐ ग्रन्थारम्भस्तुताय नमः ।
572. ॐ ग्रन्थग्राहिणे नमः ।
573. ॐ ग्रथार्थपारदृशे नमः ।
574. ॐ ग्रन्थदृशे नमः ।
575. ॐ ग्रन्थविज्ञानाय नमः ।
576. ॐ ग्रन्थसंदर्भशोधकाय नमः ।
577. ॐ ग्रन्थकृत्पूजिताय नमः ।
578. ॐ ग्रन्थकराय नमः ।
579. ॐ ग्रन्थपरायणाय नमः ।
580. ॐ ग्रन्थपारायणपराय नमः ।
581. ॐ ग्रन्थसंदेहभन्जकाय नमः ।
582. ॐ ग्रन्थकृद्वरदात्रे नमः ।
583. ॐ ग्रन्थकृद्वन्दिताय नमः ।
584. ॐ ग्रन्थानुरक्ताय नमः ।
585. ॐ ग्रन्थज्ञाय नमः ।
586 ॐ ग्रन्थानुग्रहदायकाय नमः ।
587. ॐ ग्रन्थान्तरात्मने नमः ।
588. ॐ ग्रथार्थपण्डिताय नमः ।
589. ॐ ग्रन्थसौहृदाय नमः ।
590. ॐ ग्रन्थपारंगमाय नमः ।
591. ॐ ग्रन्थगुणविदे नमः ।
592. ॐ ग्रन्थविग्रहाय नमः ।
593. ॐ ग्रन्थसेतवे नमः ।
594. ॐ ग्रन्थहेतवे नमः ।
595. ॐ ग्रन्थकेतवे नमः ।
596. ॐ ग्रहाग्रगाय नमः ।
597. ॐ ग्रथपूज्याय नमः ।
598. ॐ ग्रन्थगेयाय नमः ।
599. ॐ ग्रन्थग्रथनलालसाय नमः ।
600. ॐ ग्रन्थभूमये नमः ।
601. ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः ।
602. ॐ ग्रहकेतवे नमः ।
603. ॐ ग्रहाश्रयाय नमः ।
604. ॐ ग्रन्थकाराय नमः ।
605. ॐ ग्रन्थकारमान्याय नमः ।
606. ॐ ग्रन्थप्रसारकाय नमः ।
607. ॐ ग्रन्थश्रमज्ञाय नमः ।
608. ॐ ग्रन्थांगाय नमः ।
609. ॐ ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नमः ।
610 ॐ ग्रन्थप्रवणसर्वांगाय नमः ।
611. ॐ ग्रन्थप्रणयतत्पराय नमः ।
612. ॐ गीताय नमः ।
613. ॐ गीतगुणाय नमः ।
614. ॐ गीतकीर्तये नमः ।
615. ॐ गीताविशारदाय नमः ।
616. ॐ गीतस्फ़ीतयशसे नमः ।
617. ॐ गीतप्रणयाय नमः ।
618. ॐ गीतचन्चुराय नमः ।
619. ॐ गीतप्रसन्नाय नमः ।
620. ॐ गीतात्मने नमः ।
621. ॐ गीतलोलाय नमः ।
622. ॐ गतस्पृहाय नमः ।
623. ॐ गीताश्रयाय नमः।
624. ॐ गीतमयाय नमः ।
625. ॐ गीततत्त्वार्थकोविदाय नमः ।
626. ॐ गीतसंशयसंछेत्त्रे नमः ।
627. ॐ गीतसंगीतशासनाय नमः ।
628. ॐ गीतार्थज्ञाय नमः ।
629. ॐ गीततत्त्वाय नमः ।
630. ॐ गीतातत्त्वाय नमः ।
631. ॐ गताश्रयाय नमः ।
632. ॐ गीतासाराय नमः ।
633. ॐ गीताकृते नमः ।
634. ॐ गीताकृद् विघ्ननाशनाशनाय नमः।
635. ॐ गीताशक्ताय नमः ।
636. ॐ गीतलीनाय नमः ।
637. ॐ गीताविगतसंज्वराय नमः ।
638. ॐ गीतैकदृशे नमः ।
639. ॐ गीतभूतये नमः ।
640. ॐ गीतप्रीताय नमः ।
641. ॐ गतालसाय नमः ।
642. ॐ गीतवाद्यपटवे नमः ।
643. ॐ गीतप्रभवे नमः ।
644. ॐ गीतार्थतत्त्वविदे नमः ।
645. ॐ गीतागीतविवेकज्ञाय नमः ।
646. ॐ गीताप्रवणचेतनाय नमः ।
647. ॐ गतभिये नमः ।
648. ॐ गतविद्वेषाय नमः ।
649. ॐ गतसंसारबन्धनाय नमः ।
650. ॐ गतमायाय नमः ।
651. ॐ गतत्रासाय नमः ।
652. ॐ गतदुःखाय नमः ।
653. ॐ गतज्वराय नमः ।
654. ॐ गतासुहृदे नमः ।
655. ॐ गताज्ञानाय नमः ।
656. ॐ गतदृष्टाशयाय नमः ।
657. ॐ गताय नमः ।
658. ॐ गतार्तये नमः ।
659. ॐ गतसंकल्पाय नमः ।
660. ॐ गतदुष्टविचेष्टिताय नम: ।
661. ॐ गताहंकारसंचाराय नमः ।
662. ॐ गतदर्पाय नमः ।
663. ॐ गताहिताय नमः ।
664. ॐ गतविघ्नाय नमः ।
665. ॐ गतभयाय नमः ।
666. ॐ गतागतनिवारकाय नमः ।
667. ॐ गतव्यथाय नमः ।
668. ॐ गतापायाय नमः ।
669. ॐ गतदोषाय नमः ।
670. ॐ गतेः पराय नमः ।
671. ॐ गतसर्वविकाराय नमः ।
672. ॐ गतगन्जितकुन्जराय नमः ।
673. ॐ गतकम्पितभूपृष्ठाय नमः ।
674. ॐ गतरुजे नमः ।
675. ॐ गतकल्मषाय नमः ।
676. ॐ गतदैन्याय नमः ।
677. ॐ गतस्तैन्याय नमः ।
678. ॐ गतमानाय नमः ।
679. ॐ गतश्रमाय नमः ।
680. ॐ गतक्रोधाय नमः ।
681. ॐ गतग्लानये नमः ।
682. ॐ गतम्लानाय नमः ।
683. ॐ गतभ्रमाय नमः ।
684. ॐ गताभावाय नमः ।
685. ॐ गतभवाय नमः ।
686. ॐ गततत्त्वार्थसंशयाय नमः ।
687. ॐ गयासुरशिरश्छेत्त्रे नमः ।
688. ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः ।
689. ॐ गयावासाय नमः ।
690. ॐ गयानाथाय नमः ।
691. ॐ गयावासिनमस्कृताय नमः ।
692. ॐ गयातीर्थफ़लाध्यक्षाय नमः ।
693. ॐ गयायात्राफ़लप्रदाय नमः ।
694. ॐ गयामयाय नमः ।
695. ॐ गयाक्षेत्राय नमः ।
696. ॐ गयाक्षेत्रनिवासकृते नमः ।
697. ॐ गयावासिस्तुताय नमः ।
698. ॐ गायन्मधुव्रतलसत्कटाय नमः।
699. ॐ गायकाय नमः ।
700. ॐ गायकवराय नमः ।
701. ॐ गायकेष्टफ़लप्रदाय नमः ।
702. ॐ गायकप्रणायिने नमः ।
703. ॐ गात्रे नमः ।
704. ॐ गायकाभयदायकाय नमः ।
705. ॐ गायकप्रवणस्वान्ताय नमः ।
706. ॐ गायकाय प्रथमाय नमः ।
707. ॐ गायकोन्दीतसम्प्रीताय नमः।
708. ॐ गायकोत्कटविघ्नघ्ने नमः ।
709. ॐ गानगेयाय नमः ।
710. ॐ गायकेशाय नमः ।
711. ॐ गायकान्तरसंचराय नमः ।
712. ॐ गायकप्रियदाय नमः ।
713. ॐ गायकाधीनविग्रहाय नमः ।
714. ॐ गेयाय नमः ।
715. ॐ गेयगुणाय नमः ।
716. ॐ गेयचरिताय नमः ।
717. ॐ गेयतत्त्वविदे नमः ।
718. ॐ गायकत्रासघ्ने नमः ।
719. ॐ ग्रन्थाय नमः ।
720. ॐ ग्रन्थतत्त्वविवेचकाय नमः ।
721. ॐ गढानुरागाय नमः ।
722. ॐ गाढ़ांगाय नमः ।
723. ॐ गाढ़गंगाजलाय नमः ।
724. ॐ गाढावगाढजलधये नमः ।
725. ॐ गाढप्रज्ञाय नमः ।
726. ॐ गतामयाय नमः ।
727. ॐ गाढाप्रत्यर्थिसैन्याय नमः ।
728. ॐ गाढानुग्रहतत्पराय नमः ।
729. ॐ गाढश्लेषरसाभिज्ञाय नमः ।
730. ॐ गाढनिर्वृतिसाधकाय नमः ।
731. ॐ गंगाधरेष्टवरदाय नमः ।
732. ॐ गंगाधरभयापहाय नमः ।
733. ॐ गंगाधरगुरवे नमः ।
734. ॐ गंगाधरध्यातपदाय नमः ।
734. ॐ गंगाधरध्यायतपदाय नमः
735. ॐ गंगाधरस्तुताय नमः ।
736. ॐ गंगाधराराध्याय नमः ।
737. ॐ गतस्मयाय नमः ।
738. ॐ गंगाधरप्रियाय नमः ।
739. ॐ गंगाधराय नमः ।
740. ॐ गंगाम्बुसुन्दराय नमः ।
741. ॐ गंगाजलरसास्वादचतुराय नमः।
742. ॐ गांगतीरयाय नमः ।
743. ॐ गंगाजलप्रणयवते नमः ।
744. ॐ गंगातीरविहारकृते नमः ।
745. ॐ गंगाप्रियाय नमः ।
746. ॐ गांगजलावगाहनपराय नमः ।
747. ॐ गन्धमादनसंवासाय नमः ।
748. ॐ गन्धमादनकेलिकृते नमः ।
749. ॐ गन्धानुलिप्तसर्वांगाय नमः ।
750. ॐ गन्धलुब्धमधुव्रताय नमः ।
751. ॐ गंधाय नमः ।
752. ॐ गन्धर्वराजाय नमः ।
753. ॐ गन्धर्वप्रियकृते नमः ।
754. ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ।
755. ॐ गन्धर्वप्रीतिवर्धनाय नमः ।
756. ॐ गकारबीजनिलयाय नमः ।
757. ॐ गकाराय नमः ।
758. ॐ गर्विगर्वनुदे नमः ।
759. ॐ गन्धर्वगणसंसेव्याय नमः ।
760. ॐ गन्धर्ववरदायकाय नमः ।
761. ॐ गन्धर्वाय नमः ।
762. ॐ गन्धमातंगाय नमः ।
763. ॐ गन्धर्वकुलदैवताय नमः ।
764. ॐ गन्धर्वगर्वसंछत्त्रे नमः ।
765. ॐ गन्धर्ववरदर्पघ्ने नमः ।
766. ॐ गन्धर्वप्रवणस्वान्ताय नमः ।
767. ॐ गन्धर्वगणसंस्तुताय नमः ।
768. ॐ गन्धर्वार्चितपादाब्जाय नमः ।
769. ॐ गंधर्वभयहारकाय नमः ।
770. ॐ गन्धर्वाभयदाय नमः ।
771. ॐ गन्धर्वप्रतिपालकाय नमः ।
772. ॐ गन्धर्वगीतचरिताय नमः ।
773. ॐ गन्धर्वप्रणयोत्सुकाय नमः ।
774. ॐ गन्धर्वगानश्रवणप्रणायिने नमः ।
775. ॐ गर्वभन्जनाय नमः ।
776. ॐ गन्धर्वत्राणसन्नद्धाय नमः ।
777. ॐ गन्धर्वसमरक्षमाय नमः ।
778. ॐ गन्धर्वस्त्रीभिराराध्याय नमः ।
779. ॐ गानाय नमः ।
780. ॐ गानपटवे नमः ।
781. ॐ गछाय नमः ।
782. ॐ गछपतये नमः ।
783. ॐ ॐ गछनायकाय नमः ।
784. ॐ गच्छगर्वघ्ने नमः ।
785. ॐ गछराजाय नमः ।
786. ॐ गच्छेशाय नमः ।
787. ॐ गच्छराजनमस्कृताय नमः ।
788. ॐ गच्छप्रियाय नमः ।
789. ॐ गच्छगुरवे नमः ।
790. ॐ गच्छत्राणकृतोद्यमाय नमः ।
791. ॐ गच्छप्रभवे नमः ।
792. ॐ गच्छचराय नमः ।
793. ॐ गच्छप्रियकृतोद्यमाय नमः ।
794. ॐ गच्छगीतगुणाय नमः ।
795. ॐ गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नमः ।
796. ॐ गच्छधात्रे नमः ।
797. ॐ गच्छभर्त्रे नमः ।
798. ॐ गच्छवन्द्याय नमः ।
799. ॐ गुरोर्गुरवे नमः ।
800. ॐ गृत्साय नमः ।
801. ॐ गृत्समदाय नमः ।
802. ॐ गुत्समदाभीष्टवरप्राय नमः ।
803. ॐ गीर्वाणगीतचरिताय नमः ।
804. ॐ गीर्वाणसेविताय नमः ।
805. ॐ गीर्वाणवरदात्रे नमः ।
806. ॐ गीर्वाणभयनाशकृते ।
807. ॐ गीर्वाणगुणसंवीताय नमः ।
808. ॐ गीर्वाणारतिसूदनाय नमः ।
809. ॐ गीर्वाणधाम्ने नमः ।
810. ॐ गीर्वाणगोप्त्रे नमः ।
811. ॐ गीर्वाणगर्वहृदे नमः ।
812. ॐ गीर्वाणार्तिहराय नमः ।
813. ॐ गीर्वाणवरदायकाय नमः ।
814. ॐ गीर्वाणशरणाय नमः ।
815. ॐ गीतनाम्ने नमः ।
816. ॐ गीर्वाणसुन्दराय नमः ।
817. ॐ गीर्वाणप्राणदाय नमः ।
818. ॐ गन्त्रे नमः ।
819. ॐ गीर्वाणानीकरक्षकाय नमः ।
820. ॐ गुहेहापूरकाय नमः ।
821. ॐ गन्धमत्ताय नमः ।
822. ॐ गीर्वाणपुष्टिदाय नमः ।
823. ॐ गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नमः ।
824. ॐ गीतगोत्राय नमः ।
825. ॐ गताहिताय नमः ।
826. ॐ गीर्वाणसेवितपदाय नमः ।
827. ॐ गीर्वाणप्रथिताय नमः ।
828. ॐ गलते नमः ।
829. ॐ गीर्वाणगोत्रप्रवराय नमः ।
830. ॐ गीर्वाणफ़लदायकाय नमः ।
831. ॐ गीर्वाणप्रियकर्त्रे नमः ।
832. ॐ गीर्वाणागमसारविदे नमः ।
833. ॐ गीर्वाणागमसम्पत्तये नमः ।
834. ॐ गीर्वाणव्यसनापहाय नमः ।
835. ॐ गीर्वाणप्रणयाय नमः ।
836. ॐ गीतग्रहणोत्सुकमानसाय नमः ।
837. ॐ गीर्वाणभ्रमसम्भेत्त्रे नमः ।
838. ॐ गीर्वाणगुरुपूजिताय नमः ।
839. ॐ ग्रहाय नमः ।
840. ॐ ग्रहपतये नमः ।
841. ॐ ग्राहाय नमः ।
842. ॐ ग्रहपीडाप्रणाशनाय नमः ।
843. ॐ ग्रहस्तुताय नमः ।
844. ॐ ग्रहाध्यक्षाय नमः ।
845. ॐ ग्रहेशाय नमः ।
846. ॐ ग्रहदैवताय नमः ।
847. ॐ ग्रहकृते नमः ।
848. ॐ ग्रहभर्त्रे नमः ।
849. ॐ ग्रहेशानाय नमः ।
850. ॐ ग्रहेश्वराय नमः ।
851. ॐ ग्रहाराध्याय नमः ।
852. ॐ ग्रहत्रात्रे नमः ।
853. ॐ ग्रहगोप्त्रे नमः ।
854. ॐ ग्रहोत्कटाय नमः ।
855. ॐ ग्रहगीतगुणाय नमः ।
856. ॐ ग्रन्थप्रणेत्रे नमः ।
857. ॐ ग्रहवन्दिताय नमः ।
858. ॐ गविने नमः ।
859. ॐ गवीश्वराय नमः ।
860. ॐ गर्विणे नमः ।
861. ॐ गर्विष्ठाय नमः ।
862. ॐ गर्विगर्वघ्ने नमः ।
863. ॐ गवांप्रियाय नमः ।
864. ॐ गवांनाथाय नमः ।
865. ॐ गवीशानाय नमः ।
866. ॐ गवाम्पतये नमः ।
867. ॐ गव्यप्रियाय नमः ।
868. ॐ गवांगोप्त्रे नमः ।
869. ॐ गविसम्पत्तिसाधकाय नमः ।
870. ॐ गविरक्षणसंद्धाय नमः ।
871. ॐ गवांभयहराय नमः ।
872. ॐ गविगर्वहराय नमः ।
873. ॐ गोदाय नमः ।
874. ॐ गोप्रदाय नमः ।
875. ॐ गोजयप्रदाय नमः ।
876. ॐ गजायुतबलाय नमः ।
877. ॐ गण्डगुन्जन्मत्तमधुव्रताय नमः ।
878. ॐ गण्डस्थललसद्दानमिलन्मत्तालिमाण्डिताय नमः ।
879. ॐ गुडाय नमः ।
880. ॐ गुडप्रियाय नमः ।
881. ॐ गण्डगलद्दानाय नमः ।
882. ॐ गुडाशनाय नमः ।
883. ॐ गुडाकेशाय नमः ।
884. ॐ गुडाकेशसहायाय नमः ।
885. ॐ गुडलड्डुभुजे नमः ।
886. ॐ गुडभुजे नमः ।
887. ॐ गुडभुग्गण्याय नमः ।
888. ॐ गुडाकेशवरप्रदाय नमः ।
889. ॐ गुडाकेशार्चितपदाय नमः ।
890. ॐ गुडाकेशसखाय नमः ।
891. ॐ गदाधरार्चितपदाय नमः ।
892. ॐ गदाधरवरप्रदाय नमः ।
893. ॐ गदायुधाय नमः ।
894. ॐ गदापाणये नमः ।
895. ॐ गदायुद्धविशारदाय नमः ।
896. ॐ गदघ्ने नमः ।
897. ॐ गददर्पघ्नाय नमः ।
898. ॐ गदगर्वप्रणाशनाय नमः ।
899. ॐ गदग्रस्तपरित्रात्रे नमः ।
900. ॐ गदाडम्बरखण्डकाय नमः ।
901. ॐ गुहाय नमः ।
902. ॐ गुहाग्रजाय नमः ।
903. ॐ गुप्ताय नमः ।
904. ॐ गुहाशायिने नमः ।
905. ॐ गुहाशयाय नमः ।
906. ॐ गुहप्रीतिकराय नमः ।
907. ॐ गूढाय नमः ।
908. ॐ गूढगुल्फ़ाय नमः ।
909. ॐ गुणैकदृशे नमः ।
910. ॐ गिरे नमः ।
911. ॐ गीष्पतये नमः ।
912. ॐ गिरिशानाय नमः ।
913. ॐ गीर्देवीगीतसद् गुणाय नमः ।
914. ॐ गीर्देवाय नमः ।
915. ॐ गीष्प्रियाय नमः ।
916. ॐ गीर्भुवे नमः ।
917. ॐ गीरात्मने नमः ।
918. ॐ गीष्प्रियंकराय नमः ।
919. ॐ गीर्भूमये नमः ।
920. ॐ गीरसज्ञाय नमः ।
921. ॐ गीः प्रसन्नाय नमः ।
922. ॐ गिरिश्वराय नमः ।
923. ॐ गिरिशजाय नमः ।
924. ॐ गिरिशायिने नमः ।
925. ॐ गिरिराजसुखावहाय नमः ।
926. ॐ गिरिराजार्चितपदाय नमः ।
927. ॐ गिरिराजनमस्कृताय नमः ।
928. ॐ गिरिराजगुहाविष्टाय नमः ।
929. ॐ गिरिराजाभयप्रदाय नमः ।
930. ॐ गिरिराजेष्टवरदाय नमः ।
931. ॐ गिरिराजप्रपालकाय नमः ।
932. ॐ गिरिराजसुतासूनवे नमः ।
933. ॐ गिरिराजजयप्रदाय नमः ।
934. ॐ गिरिव्रजवनस्थायिने नमः ।
935. ॐ गिरिव्रजचराय नमः ।
936. ॐ गर्गाय नमः ।
937. ॐ गर्गप्रियाय नमः ।
938. ॐ गर्गदेवाय नमः ।
939. ॐ गर्गनमस्कृताय नमः ।
940. ॐ गर्गभीतिहराय नमः ।
941. ॐ गर्गवरदाय नमः ।
942. ॐ गर्गसंस्तुताय नमः ।
943. ॐ गर्गगीतप्रसन्नात्मने नमः ।
944. ॐ गर्गानन्दकराय नमः ।
945. ॐ गर्गप्रियाय नमः ।
946. ॐ गर्गमानप्रदाय नमः ।
947. ॐ गर्गारिभन्जकाय नमः ।
948. ॐ गर्गवर्गपरित्रात्रे नमः ।
949. ॐ गर्गसिद्धिप्रदायकाय नमः ।
950. ॐ गर्गग्लानिहराय नमः ।
951. ॐ गर्गभ्रमहृदे नमः ।
952. ॐ गर्गसंगताय नमः ।
953. ॐ गर्गाचार्याय नमः ।
954. ॐ गर्गमुनये नमः ।
955. ॐ गर्गसम्मानभाजनाय नमः ।
956. ॐ गम्भीराय नमः ।
957. ॐ गणितप्रज्ञाय नमः ।
958. ॐ गणितागमसारविदे नमः ।
959. ॐ गणकाय नमः ।
960. ॐ गणकश्लाघ्याय नमः ।
961. ॐ गणकप्रणयोत्सुकाय नमः ।
962. ॐ गणकप्रवणस्वान्ताय नमः ।
963. ॐ गणिताय नमः ।
964. ॐ गणितागमाय नमः ।
965. ॐ गद्याय नमः ।
966. ॐ गद्यमयाय नमः ।
967. ॐ गद्यपद्यविद्याविशारदाय नमः ।
968. ॐ गललग्नमहानागाय नमः ।
969. ॐ गलदर्चिषे नमः ।
970. ॐ गलन्मदाय नमः ।
971. ॐ गलत्कुष्ठिव्यथाहन्त्रे नमः ।
972. ॐ गलत्कुष्ठिसुखप्रदाय नमः ।
973. ॐ गम्भीरनाभये नमः ।
974. ॐ गम्भीरस्वराय नमः ।
975. ॐ गम्भीरलोचनाय नमः ।
976. ॐ गम्भीरगुणसंपन्नाय नमः ।
977. ॐ गम्भीरगतिशोभनाय नमः ।
978. ॐ गर्भप्रदाय नमः ।
979. ॐ गर्भरूपाय नमः ।
980. ॐ गर्भापाद्विनिवारकाय नमः ।
981. ॐ गर्भागमनसंनाशाय नमः ।
982. ॐ गर्भदाय नमः ।
983. ॐ गर्भशोकनुदे नमः ।
984. ॐ गर्भत्रात्रे नमः ।
985. ॐ गर्भगोप्त्रे नमः ।
986. ॐ गर्भपुष्टिकराय नमः ।
987. ॐ गर्भाश्रायाय नमः ।
988. ॐ गर्भमयाय नमः ।
989. ॐ गर्भामयनिवारकाय नमः ।
990. ॐ गर्भाधाराय नमः ।
991. ॐ गर्भधराय नमः ।
992. ॐ गर्भसंतोषसाधकाय नमः ।
993. ॐ गर्भगौरवसंधानसाधनाय नमः।
994. ॐ गर्भवर्गहृदे नमः ।
995. ॐ गरीयसे नमः ।
996. ॐ गर्वनुदे नमः ।
997. ॐ गर्वमर्दिने नमः ।
998. ॐ गरदमर्दकाय नमः ।
999. ॐ गरसंतापशमनाय नमः ।
1000. ॐ गुरुराज्यसुखप्रदाय नमः ।
 
।। इति श्रीरुद्रयामले गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ।।
 

To subscribe click this link – 

https://www.youtube.com/channel/UCDWLdRzsReu7x0rubH8XZXg?sub_confirmation=1

If You like the video don't forget to share with others & also share your views

Google Plus :  https://plus.google.com/u/0/+totalbhakti

Facebook :  https://www.facebook.com/totalbhaktiportal/

Twitter  :  https://twitter.com/totalbhakti/

Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/totalbhakti-com-78780631/

Dailymotion - http://www.dailymotion.com/totalbhakti

 

Ratings & Reviews

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Wallpapers

Here are some exciting "Hindu" religious wallpapers for your computer. We have listed the wallpapers in various categories to suit your interest and faith. All the wallpapers are free to download. Just Right click on any of the pictures, save the image on your computer, and can set it as your desktop background... Enjoy & share.